Garantija un atgriešana

Garantija un atgriešana

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Interneta veikalā Kruza.lv iegādātās preces un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam.


Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:
 

 • no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā;
 • no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegts pakalpojums.
   

Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot standarta atteikuma veidlapas paraugu – ŠEIT
Pircējs var aizpildīt un iesniegt doto atteikuma veidlapu Pārdevēja tirdzniecības vietās: Rīgā,  Jūrmalas gatvē 89.
Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ. Ja Pircējs ir izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci apskatīt tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

Atteikuma tiesības nepiemēro:
   

 • tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
 • tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;
 • tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;
 • tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;
 • tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;
 • citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 
GARANTIJA

Interneta veikalā online.kruza.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir iespējams pajautāt klientu konsultantiem. Garantijas talons tiek izsniegts kopa ar preci. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai parezētos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.
Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai ražotāja noteiktais garantijas termiņš.


Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:

 

 1. pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
 2. aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis).


Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci:
 

 • uz garantijas talonā noradīto servisa centru, vai
 • Pārdevēja tirdzniecības vietā, kurā prece tika iegādāta.
   

Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.
Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.
Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.
Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.
Kārtību, kādā piesakāms un izskatāms prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, regulē Patērētāju tiesību aizasardzības likums.
Prece nav uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja līguma slēgšanas brīdī patērētājs zināja vai nevarēja nezināt par preces neatbilstību līguma noteikumiem vai neatbilstības iemesls ir patērētāja piegādātie materiāli.
Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces saņemšanas dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.
Garantijas noteikumus var izprintēt ŠEIT.

PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠO PRECI VAI PAKALPOJUMU

Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

 

Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

 

 1. novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
 2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
 3. attiecīgi samazina preces cenu;
 4. atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

 

Vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

 

Preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu augstāk minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:

 

 1. preces vērtību bez neatbilstības;
 2. neatbilstības nozīmību;
 3. to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.

 

Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības patērētājam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.

 

Patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības patērētājam. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

 

Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas preci izmantot, patērētājs nevar prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

 

Ja preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu preces neatbilstībai līguma noteikumiem, bet preci uzstādījis pārdevējs vai trešā persona saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pārdevēju, kā arī tad, ja preci uzstādījis patērētājs saskaņā ar nepareizu (neprecīzu) vai valsts valodā netulkotu lietošanas pamācību, prece uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem un patērētājs ir tiesīgs pieprasīt no pārdevēja prasību izpildi.

 

Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta preces un par 10 kilogramiem smagākas preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai līguma atcelšanai nogādā pārdevējs uz sava rēķina. Ja pārdevējs atsakās nogādāt preci, patērētājs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz pārdevēja rēķina.

 

Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas rezultātā vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu.