Privātuma politika

Privātuma politika

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums.

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs,

 

, veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu,  izložu un loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi. Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par jūsu personas datu apstrādi. Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu. Mēs apzināmies, ka personas dati ir jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu drošību.  

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs izmantojam datus, ko esam savākuši par Jums, lai sniegtu Jums pakalpojumus, uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, nodrošinātu atbalstu un sūtītu paziņojumus, piedāvājumus un reklāmas, lai aizsargātu mūsu un trešo personu tiesības un intereses, un lai ievērotu likumu.


Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai –

 • apstrādātu Jūsu pieteikumu un sniegtu Jums pakalpojumus. sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.
 • Informējot Jūs par jebkādām izmaiņām attiecībā uz mums, mūsu pakalpojumiem, produktiem un jūsu pasūtijumu. nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese, rēķina piegādes adrese), bankas konta numurs; telefona numurs, adrese (pasta adrese, rēķina piegādes adrese), e-pasta adrese.


Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

 • Statistikas un tirgus izpētes nolūkā, lai izmērītu vai saprastu reklāmas efektivitāti, kuras dodam Jums un citiem, un sniegtu Jums atbilstošu reklāmu.
 • Reklamētu (tīmekļa vietnēs un mobilajos pakalpojumos, pa pastu, e-pastu, tālruni vai SMS) mūsu uzņēmuma pakalpojumus, tostarp pielāgojot mūsu piedāvājumus Jūsu personīgajai izvēlei.
 • Izstrādātu un piedāvātu jaunus pakalpojumus un produktus. pārvaldītu un uzlabotu mūsu mājas lapu online.kruza.lv, uzturētu tās drošībā un nodrošinātu, ka saturs tiek Jums Jūsu ierīcē parādīts visefektīvākajā veidā.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, dzimums, dzimšanas datums, interešu sfēras (dārzs, auto, bērni, mājdīvnieki).

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 • savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša; izmantojot sociālos tīklus, pastu, e-pastu, tālruni, ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu.
 • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus.
 • no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;
 • no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē online.kruza.lv,
 • tīmekļa vietnē online.kruza.lv,, izmantojot sīkdatnes (cookies);

Kādu informāciju jūs ievācat par mani?

Mēs varam apkopot visu informāciju, ko Jūs sniedzat mums:

 • Reģistrējoties mūsu interneta vietnē online.kruza.lv,, izmantojot mūsu interneta vietni aizpildot jebkādas veidlapas vai veicot pirkumu.
 • Kad Jūs ziņojat par problēmu vai sazināties ar mums saistībā ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem.
 • Kad piedalāties diskusiju forumos, sniedzat komentārus par mūsu blogu vai izmantojat citas sociālo tīklu funkcijas mūsu interneta vietnē, reklāmās vai aptaujās, citās darbībās, kas tiek veiktas, izmantojot mūsu interneta vietni vai sociālos tīklus.
 • Kad jebkādā veidā piedalāties konkursā, reklāmā vai aptaujā.
 • Ja kāda cita iemesla dēļ sazināties ar mums ar iepriekš minētajām metodēm.

Informācija, ko Jūs sniedzat mums, var būt: Jūsu vārds (uzvārds, vārds), adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, dzimšanas datums, dzimums. Mēs saglabājam, un varam izmantot informāciju, kuru Jūs mums sniedzat iepriekš uzskaitītajos veidos.

Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Datu, kurus mēs savācam par Jums, apstrāde (tai skaitā uzglabāšanai) mēs nenododam uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Mūsu nododamā informācija var tikt izpausta mūsu pakalpojumu sniedzējiem. Tas var attiekties uz tādiem procesiem kā maksājumu apstrāde, datu par mūsu tīmekļa vietņu un pakalpojumu izmantošanu apkopošana, reklāmas mērķiem (ieskaitot reklāmas atkarībā no klienta rīcības), vai atbalsta piedāvāšanā Jūsu pakalpojuma vai produkta vajadzībām. Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.


Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei.
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu.


Jūsu personas dati var tikt apstrādāti, uzglabāti un nodotu trešajām personām tādā veidā un apjomā, kā noteikts šajā Privātuma politikā un piekrišanās, kādas Jūs laiku pa laikam dodat mums bīvprātīgi.Mēs varam nodot Jūsu informāciju atsevišķām trešajām personām, lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret


Jums, un citiem šajā politikā aprakstītajiem mērķiem:

 • tiem, kuri mūsu vietā sniedz pakalpojumus Jūsu identificēšanai un autentificēšanai (maksājumu sistēmas).
 • tiem, kas palīdz mūsu komercdarbībā, piemēram, mājas lapas hostingā un izstrādē, klientu apkalpošanā, nodrošina analīzes par mūsu pakalpojumu izmantošanu, palīdz mārketinga aktivitātēs.
 • jebkurā brīdī, kad likums to prasa, mēs varam atklāt informāciju par mūsu pakalpojumu izmantošanu no Jūsu puses un Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnēs, piemēram, lai ievērotu likumu un juridiskos procesus, ja mēs labticīgi uzskatām, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību, novērstu un izmeklētu krāpšanu vai atbildētu uz valdības pieprasījumu.
 • Jūsu informācija var tikt nodota pilnīgas vai daļējas mūsu biznesu pārdošanas rezultātā. Trešāi personai, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri).

Pārsūtot datus, mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai datu saņēmējs ievērotu tādus pašus drošības pasākumus personas datu glabāšanai un apstrādei, kā to darām mēs un pieprasa jaunās GDPR prasības. Mēs veicam visas pamatotās darbības, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību saskaņā ar šo Privātuma politiku.   

Kādas izmaiņas jūs esat veikuši nesen?

Mēs varam jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku un mēs norādīsim šīs Privātuma politikas pēdējās aktualizēšanas datumu. Ja notikušas ievērojamas izmaiņas, mēs visas šādas izmaiņas izcelsim un mēģināsim, kad iespējams, tieši brīdināt Jūs. Esam veikuši šādas izmaiņas mūsu Privātuma politikā:

• Atjaunota informācija par to, kāpēc vācam Jūsu personas datus;   

Kādas jums ir tiesības attiecībā uz jūsu datiem?

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus. Jūs varat iegūt informāciju pie mums par esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Rīga, Imantā, Jūrmalas gatvē 89, katru darba dienu no plkst. 09:00 - 18:00
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Rīga, Imantā, Jūrmalas gatvē 89 , LV-1029 , SIA "amurs.lv"
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@amurs.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai).

Kā es varu sazināties ar jums?

Lūdzu, sazinieties ar mums sakarā ar jautājumiem, pieprasījumiem vai komentāriem, kādi Jums varētu būt par mūsu Privātuma politiku vai to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus, uz e-pasta adresi administrators@amurs.lv vai pa talruni +371 29550765 Jūs varat arī sazināties ar mums pa pastu, rakstot uz: Rīga, Imantā, Jūrmalas gatvē 89 , LV-1029, SIA "amurs.lv"

Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek saglabāti jūsu iekārtas atmiņā. Tas ļauj vieglāk pārskatīt interneta vietni un padara to lietotājam, t.i. Jums, daudz draudzīgāku. Sīkdatnes nesatur informāciju, kas varētu mums ļaut Jūs identificēt. Mūsu rīcībā ir vienīgi anonīma informācija, kuru mēs iekļaujam savos analītiskajos ziņojumos, taču tā mums neļauj Jūs identificēt.


Atzīmējot „Piekrītu” lodziņā, kas norādīts ienākot mūsu mājas lapā online.kruza.lv, Jūs piekrītat, ka mēs ievācam informāciju par mūsu mājas lapas apmeklējumu izmantojot sīkdatnes, kā to nosaka Jūsu interneta pārlūkprogramma. Jūsu piekrišanas statuss tiek saglabāts sīkdatnē 90 dienas. Ja Jūs nevēlaties, lai sīkdatnes, kas ir saistītas ar mūsu mājas lapu, ir ierakstītas Jūsu datorā vai jebkurā citā ierīcē, kas pieslēgta internetam, tad Jūs nedrīkstat apmeklēt mūsu mājas lapu. Izsmeļošāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu ir sniegta, piemēram, tādās vietnēs kā http://www.allaboutcookies.org

Zemāk ir sniegta informācija par sīkdatņu veidiem un to izmantošanas mērķiem.

Sīkdatņu veidi

Sesijas sīkdatnes- ļauj Jūs atpazīt, kad apmeklējat konkrētu tīmekļa vietni, iegaumējot jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās saglabātos arī citās lapās. Šīs sīkdatnes ļauj Jums ātri un ērti izmantot vienas tīmekļa vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības apstrādāt katru apmeklēto lapu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas — to darbība beigsies, kad aizvērsiet tīmekļa pārlūku vai pārtrauksiet sesiju konkrētajā tīmekļa vietnē. Pastāvīgas sīkdatnes ir sīkdatnes, kas Jūsu internetam pieslēgtajā iekārtā uzglabājas konkrētu laiku pēc tīmekļa pārlūkošanas sesijas beigām, tādēļ tās ļauj saglabāt lietotāja izvēles vai rīcību vietnē un izmantot tās nākamreiz, kad lietotājs apmeklēs šo vietni. Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko uztur struktūras, kuras administrē mājas lapas uzturētājs.

Trešās puses sīkdatnes.

Ir daži tīmekļa ārpakalpojumi, kas mūsu tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes: Google AdWords. Reklāmpakalpojumu platforma, kas vāc datus, lai vērtētu reklāmu efektivitāti un tīmekļa vietnes lietotāju uzvedību saistībā ar saņemto reklāmu. Adwords tiek izmantots arī tam, lai atklātu interesi par noteiktiem piedāvājumiem un atbilstošajai mērķauditorijai parādītu vairāk piemērotu reklāmu. Google Analytics. Tas ir tīmekļa vietnes lietojuma analīzes rīks, kas apkopo datus par tīmekļa vietnes izmantošanas veidiem. Tiek saglabāta informācija, piemēram, par vietnes apmeklēšanai izmantoto datoraparatūru un programmatūru, apmeklētajām lapām un lietotāja apmeklējuma ilgumu.

Kā pārtraukt sīkdatņu saņemšanu

Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt "Nekad nepieņemt sīkdatnes". Tad netiks saglabāta neviena online.kruza.lv, ne arī kādas citas tīmekļa vietnes sīkdatne, tomēr jūsu datora ekrānā var parādīties paziņojums, ka mūsu vai kāda cita tīmekļa vietnē tās funkcijas nedarbojas pilnīgi.

Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt. Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu ir pieejama tīkmeļa vietnē: http://aboutcookies.org